IP Peering - NOVA Wholesale

IP Peering

Η NOVA προσφέρει σε Εθνικούς & Διεθνείς Παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπηρεσίες σε επίπεδο χονδρικής για την ανταλλαγή κίνησης IP μέσω συμφωνιών IP Peering.

Η εταιρεία μας λειτουργεί αυτόνομο δίκτυο IP σε πανελλαδικό επίπεδο συνδέοντας τελικούς χρήστες, επιχειρήσεις και Παρόχους περιεχομένου (content providers).
 


 

Το παρόν έντυπο περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης διασύνδεσης peering με τρίτα μέρη. Η NOVA δε δεσμεύεται να αποδεχθεί να υλοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα διασύνδεσης.

 • Η NOVA ακολουθεί επιλεκτική (selective) πολιτική διασύνδεσης peering. Οι αιτήσεις αξιολογούνται διεξοδικά ώστε να διασφαλιστεί το όφελος της εταιρίας και των πελατών της. Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, υπολογίζεται ένας ποιοτικός δείκτης οφέλους/κόστους, λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα για το τρίτο μέρος:
  • Την επωνυμία και το εταιρικό μέγεθος
  • Τους τομείς δραστηριότητας (i.e. ISP, Data Center operator, Content Provider, κλπ)
  • Τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης
  • Την προβλεπόμενη ανταλλαγή κίνησης και την αντίστοιχη αναλογία
  • Την τοποθεσία σημείου διασύνδεσης καθώς και την παρουσία σε τοποθεσίες συνεγκατάστασης κοινές με τα σημεία παρουσίας της NOVA
  • Τυχόν επιπρόσθετος διοικητικός και λειτουργικός φόρτος εργασίας της NOVA για τη λειτουργία και συντήρηση της διασύνδεσης peering

Κριτήρια Διασύνδεσης:

 • Τα προθέματα πρέπει να περιέχονται σε ένα από τα διεθνή αναγνωρισμένα route registries:
  • ARIN
  • RIPE
  • APNIC
 • Στην περίπτωση που το τρίτο μέρος έχει παρουσία σε κοινά σημεία με το δίκτυο της NOVA, η διασύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σε όλες τις τοποθεσίες.
 • Κανένα δίκτυο δε θα επισημαίνει ως προεπιλογή (default) ή θα διαβιβάζει κίνηση στο άλλο δίκτυο, όταν το δίκτυο αυτό δεν έχει διαφημίσει (advertise) route για τον εν λόγω προορισμό.
 • Κανένα δίκτυο δεν πρέπει να δημιουργήσει static route ή route of last resort ή να διαβιβάσει κίνηση στο άλλο μέρος για route που δεν ανακοινώθηκε μέσω του BGP.
 • Και τα δύο δίκτυα οφείλουν να κοινοποιούν τα δικά τους routes καθώς και των πελατών τους. Δεν επιτρέπεται η δρομολόγηση κίνησης σε τυχόν άλλες routes, οι οποίες θα διακόπτονται με τον εντοπισμού τους.
 • Σε καμία περίπτωση, τα δίκτυα δεν θα καταχραστούν τις διασυνδέσεις.
 • Κανένα από τα μέρη δεν θα χρησιμοποιεί το δίκτυο του άλλου μέρους, για διαβίβαση κίνησης (transit) ή θα ασκεί οποιαδήποτε άλλη χειραγώγηση στη δρομολόγηση της κίνησης, που θα επηρεάζει το δίκτυο του άλλου μέρους για την παροχή υπηρεσίας διαβίβασης (transit).
 • Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία tunnel μεταξύ δύο διαφορετικών σημείων διασύνδεσης peering, ή την κοινοποίηση των πιο ειδικών routes των προθεμάτων, που προέρχονται από τους τρίτους συνεργάτες διασύνδεσης
 • Στην περίπτωση που η διασύνδεση απαιτεί χωρητικότητα μικρότερη των 100Mbps σε κάθε διαδρομή, η διασύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω υπηρεσιών δημόσιας παροχής (public peering facility) όπως Internet Exchange. Σε μεγαλύτερες χωρητικότητες, η διασύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία συνεγκατάστασης των μερών.
 • Το τρίτο μέρος και η NOVA οφείλουν να λειτουργούν προνοητικά και γρήγορα, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχόν αύξηση της κίνησης με την δημιουργία επιπρόσθετων χωρητικοτήτων διασύνδεσης.
 • Η NOVA μπορεί να τερματίσει την διασύνδεση με τρίτα μέρη, μετά από γραπτή προειδοποίηση, τα οποία δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, και εάν οι οικονομικοί όροι της διασύνδεσης δεν είναι ικανοποιητικοί ή η διασύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί (κόστη συνεγκατάστασης, κόστη διασύνδεσης, κόστη μισθωμένων κυκλωμάτων και λοιπά) ή η NOVA αποφασίσει να διακόψει τη συνεγκατάσταση στο υφιστάμενο σημείο διασύνδεσης για οποιαδήποτε λόγο.
 • Η παρούσα πολιτική διασύνδεσης peering θα επικαιροποιείται περιοδικά ώστε να διασφαλίζονται τα κριτήρια και οι νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες της NOVA. Η NOVA μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική peering δίχως πρότερη ενημέρωση.
 • Η NOVA δε θα προβαίνει σε συμφωνίες διασύνδεσης peering με πελάτες των υφιστάμενων συνεργατών peering ή με πελάτες των υφιστάμενων πελατών της NOVA
 • Η NOVA δύναται να τερματίσει την διασύνδεση peering εάν το τρίτο μέρος είναι ή γίνει πελάτης υφιστάμενου συνεργάτη peering ή πελάτης της NOVA.

Πολιτική Λειτουργίας:

 • Το τρίτο μέρος οφείλει να λειτουργεί ένα Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (NOC - Network Operations Center), μέσω του οποίου μπορεί τουλάχιστον να υπάρξει επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή/και email.
 • Η NOVA διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει (filter) οποιαδήποτε ανακοινωμένο route. Ως βέλτιστη πρακτική η NOVA θα διακόπτει δεσμευμένες διευθύνσεις σύμφωνα με το RFC6890 καθώς και τα δικά της prefixes
 • Η NOVA θα τιμά και αναμένει και από το τρίτο μέρος να τιμά την χρήση γνωστών BGP communities
 • Η NOVA έχει το δικαίωμα να τερματίσει την BGP διασύνδεση ή την φυσική διασύνδεση, εάν η διασύνδεση επηρεάζει αρνητικά το δίκτυο της NOVA ή για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης (με έγκαιρη ειδοποίηση).
 • Η NOVA αναμένει από τους συνεργάτες της, να παρέχουν έγκαιρες ειδοποιήσεις σχετικά με οποιαδήποτε προγραμματισμένη συντήρηση/διακοπή με τη διασύνδεση peering ή τον σχετικό εξοπλισμό.

Ασφάλεια:

 • Η NOVA προστετεύει τις διασυνδέσεις της μέσω ACLs.
 • Η NOVA και το τρίτο μέρος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι επιθέσεις DoS (Denial of Service) και τα ip πακέτα με «ψευδές» διευθύνσεις από και προς τα δίκτυα τους, ανταλλάσσοντας Black Holing Traffic communities.
 • Φίλτρα Bogon θα χρησιμοποιούνται.
 • Η NOVA ενδέχεται να αποκλείσει τις διεπαφές, εμποδίζοντας την δρομολόγηση κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις με σκοπό την αποφυγή συμβάντων, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο ή να θέσουν σε κίνδυνο τη δικτυακή υποδομή και τις υπηρεσίες της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα peeringdb.com.

Εάν είστε πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ή περιεχομένου, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο wholesale@nova.gr


Οι τοποθεσίες διασύνδεσης / συνεγκατάστασης της NOVA βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα:

Internet Exchange

Collocation Facility

GR-IX: Athens – ATH02

Lamda Helix Campus (Athens)

GR-IX: Athens – ATH03

TI Sparkle Greece (IDC)

GR-IX: Thessaloniki – THESS01

Synapsecom

 • Δεν βρέθηκαν έγγραφα.